Ostatnio opublikowane

Przepisy:

Decyzja Rady (UE) 2023/1051 z dnia 22 maja 2023 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/1754 w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Dz.Urz. UE L 141)

data publikacji: 31.05.2023


Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1049 z dnia 30 maja 2023 r. zmieniające załączniki II i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości oleju rybnego, pendimetaliny, tłuszczu owczego i spirotetramatu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Dz.Urz. UE L 141)

data publikacji: 31.05.2023


Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1042 z dnia 26 maja 2023 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości folpetu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Dz.Urz. UE L 140)

data publikacji: 30.05.2023


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1032 z dnia 25 maja 2023 r. ustanawiające środki w celu zapobiegania wprowadzaniu na terytorium Unii i rozprzestrzenianiu się na nim wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV) i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1191 (Dz.Urz. UE L 139)

data publikacji: 26.05.2023


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1031 z dnia 24 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj (Dz.Urz. UE L 139)

data publikacji: 26.05.2023