Rok 2020 – kolejne wyzwania w odpadach. Rejestr i baza BDO

Kolejne zmiany ustawy o odpadach porządkują przepisy dotyczące bazy BDO i włączają nowe grupy przedsiębiorców do obowiązku rejestracji i raportowania poprzez bazę BDO. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403) wprowadza obowiązek składania wniosków rejestrowych z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla:

  • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
  • podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (oczywiście jeżeli wcześniej nie uzyskały wpisu z urzędu na mocy art. 51 ustawy o odpadach sprzed nowelizacji).

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) włącza do Rejestru BDO kolejną bardzo dużą grupę przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542).

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 4/2019, dostęp dla prenumeratorów>>

2958194