Raport EPRS: Zacieśnienie współpracy w UE może przynieść 3 bilionów euro rocznie

Zacieśnienie współpracy europejskiej mogłyby pomóc w rozwiązaniu problemów, z którymi mierzą się kraje UE, oraz zapewnić korzyści w wysokości do 3 bilionów euro rocznie - wynika z raportu Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS).

Zmiana klimatu, konflikty geopolityczne, erozja zasad demokracji i nierówności społeczne to zaledwie niektóre wyzwania, z którymi mierzą się obecnie europejskie społeczeństwa. Wspólna reakcja i zacieśnienie współpracy w ciągu najbliższych 10 lat nie tylko mogłyby pomóc w rozwiązaniu tych problemów, ale też zapewnić korzyść w wysokości do 3 bilionów euro rocznie. Oznacza to około 18% produktu krajowego brutto (PKB) UE, co odpowiada kwocie 6700 euro rocznie na obywatela. 


W raporcie „Koszt braku Europy” wskazano 10 kluczowych propozycji, które mogłyby wykorzystać pełny potencjał Europy i przynieść pożytek dla obywateli UE, bez konieczności zmiany Traktatu.


Jednolity rynek i transport – korzyści: około 664 miliardów euro rocznie


Jednolity rynek jest jednym z największych osiągnięć integracji europejskiej zapewniający swobodny przepływ osób, towarów, usług i pieniędzy. Jednak nadal prawie 70% europejskich przedsiębiorców uważa, że nie jest on wystarczająco zintegrowany. Odpowiedzią UE na ten problem powinno być dalsze usuwanie niepotrzebnych barier regulacyjnych m.in. zwalczanie złożoności przepisów, standaryzacja przepisów krajowych oraz lepszy dostęp do informacji.


Transformacja ekologiczna – korzyści: do 440 miliardów euro rocznie


Na całym świecie wzrastają straty wynikające ze skutków zmiany klimatu. Unia Europejska dała przykład w zakresie transformacji ekologicznej, jednak aby osiągnąć sukces niezbędne jest przyspieszenie sprawiedliwej transformacji systemów energetycznych. W tym celu niezbędne jest zapewnienie niezawodnej i przystępnej cenowo czystej energii, wzmocnienie integracji unijnego rynku energii oraz wspieranie wrażliwych grup i regionów.


Transformacja cyfrowa – korzyści: do 384 miliardów euro rocznie


Obecnie przedsiębiorstwa europejskie nie wykorzystują w pełni możliwości technologii cyfrowych. Konieczne jest ustanowienie wspólnych zadach dla nowych technologii (w tym sztucznej inteligencji), wspieranie cyfryzacji przedsiębiorstw w dostępie do finansowania, zapewnienie obywatelom UE umiejętności cyfrowych, ale też wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w cyfrowym świecie.


Zatrudnienie i spójność – korzyść: do 334 miliardów euro rocznie


Ostatnie kryzysy znacznie przyczyniły się do wzrostu ubóstwa i nierówności – prawie 1 na 6 Europejczyków żyje poniżej progu ubóstwa. Aby skutecznie chronić obywateli, potrzebne jest podjęcie działań zapewniających spójność społeczną poprzez wprowadzenie środków na rzecz zwalczania ubóstwa i nierówności oraz wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 


Unia gospodarcza i walutowa – korzyści: do 321 miliardów euro rocznie


Dotychczasowe podejście Unii Europejskiej do spraw gospodarczych okazało się niewystarczające, aby zapobiec nagromadzeniu się nadmiernych poziomów zadłużenia państw członkowskich. Dlatego kluczowe jest, aby UE zapewniła zdolność budżetową do większych inwestycji oraz lepszą integrację rynków finansowych. Wiarygodne ramy budżetowe i skuteczniejsza unia gospodarcza i walutowa są niezbędne do zapobiegania przyszłym kryzysom. 


Równouprawnienie płci i prawa obywatelskie – korzyści: do 285 miliardów euro rocznie


Mimo że równe traktowanie jest podstawową wartością UE około 1 na 4 osób doświadcza dyskryminacji w związku z pracą, a około 1 na 10 osób spotkało się z dyskryminacją w przestrzeni publicznej. Potwierdza to, że Unia Europejska powinna zrobić więcej, aby chronić prawa swoich obywateli oraz wspierać działania dążące do zwalczania nierówności i dyskryminacji w społeczeństwie. 


Zdrowie – korzyści: do 208 miliardów euro rocznie


Pandemia COVID-19 ujawniła istotne słabości w europejskich systemach opieki zdrowotnej, w tym chroniczne niedofinansowanie i słabą koordynację. Dla dobra społeczności europejskiej niezbędne jest opracowanie wspólnej polityki zdrowotnej UE, określenie usług zdrowotnych dostępnych dla wszystkich obywateli oraz zapewnienie równego dostępu do leków i ich przystępności cenowej w państwach członkowskich.

 

Działania zewnętrzne i obrona – korzyści: do 170 miliardów euro rocznie


Ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej podkreśliły znaczenie działań zewnętrznych UE oraz konieczności działania jako jeden podmiot polityczny. Utworzenie wspólnych sił obronnych mogłoby przyczynić się do zwiększenia ich skuteczności oraz lepszego wykorzystania środków finansowych. Ponadto wdrożenie wspólnej strategii obronnej, intensyfikacja współpracy dyplomatycznej i promowanie wielostronności, wraz z lepszą koordynacją polityki rozwojowej, przyczyniłoby się do większego bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej.


Sprawiedliwość i praworządność – korzyści: do 154 miliardów euro rocznie


Poszanowanie godności ludzkiej, wolność, demokracja i prawo to wartości, na których opiera się Unia Europejska. Wyzwaniem w tym kontekście jest szczególnie korupcja, dlatego to właśnie jej zwalczanie przyniosłoby największą wartość. UE mogłaby się do tego przyczynić, zwiększając zasoby dla agencji prowadzących dochodzenia w sprawach dotyczących korupcji i zachęcając je do większej koordynacji.


Badania naukowe, edukacja i kultura – korzyści: do 78 miliardów euro rocznie


Europejskie sektory badawcze, edukacyjne i kulturalne są światowymi liderami, a mimo to tylko jedno z dziesięciu największych przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój pochodzi z UE. W porównaniu z innymi globalnymi konkurentami, problemem jest brak inwestycji w sektorach strategicznych i badawczych. Więcej działań UE w zakresie nauki, edukacji i kultury mogłoby zwiększyć odporność tych sektorów na kryzysy, ich konkurencyjność, a także wyeliminować luki w umiejętnościach oraz wesprzeć gospodarkę, i dobrobyt społeczny. 


Źródło: PE