Prawne uwarunkowania poboru wód do celów produkcji artykułów spożywczych

Prawna reglamentacja korzystania z wód ma w Polsce długą tradycję. Od 1 stycznia 2018 r. w tym zakresie obowiązuje ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.).

Ustawa ta wdraża do polskiego porządku prawnego osiem dyrektyw PE i Rady, w tym przede wszystkim tzw. dyrektywę ramową (dyrektywa 200/60/WE PE i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Ustawa reguluje gospodarowanie wodami – w tym korzystanie z wód – zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Realizację zasad gospodarowania wodami ułatwia powołanie do życia z dniem 1 stycznia 2018 r. podmiotu o rozległych i zróżnicowanych zadaniach, o hierarchicznej i scentralizowanej strukturze – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich.

Polecamy lekturę artykułu Błażeja Wierzbowskiego z kwartalnika "Food-Lex" nr 4/2021>>

Fotolia_87183285_L