Opłaty za usługi wodne - po pierwszych bataliach sądowych

Prawo wodne zmieniono ustawą z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, opublikowaną 5 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 1722. Przepisy tej ustawy weszły w życie 20 września 2018 r.

Przede wszystkim dodano rzecz niezbędną do unormowania sposobu ustalania wysokości opłat zmiennych. W art. 552 ust. 2a-2o Prawa wodnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) dodano:

  • możliwość ustalania wysokości opłaty za usługi wodne w okresie przejściowym do 2020 r. na podstawie odczytów z istniejących przyrządów pomiarowych dokonywanych w ramach kontroli gospodarowania wodami czy na podstawie oświadczeń podmiotów za poszczególne kwartały;
  • obowiązek składania oświadczeń przez podmioty korzystające z usług wodnych -  zgodnie ze wzorami zamieszczonymi na stronie BIP – Wodom Polskim oraz organom gminy, w terminie 30 dni od końca każdego kwartału, a oświadczenia za IV kwartał 2020 r. – w terminie do 14 stycznia 2021 r.
Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2019dostęp dla prenumeratorów>>
Fotolia_87183285_L