Gospodarka o obiegu zamkniętym stała się faktem

14 czerwca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  został opublikowany pakiet dyrektyw dotyczących odpadów, którego celem jest transformacja unijnego modelu gospodarczego z linearnego na cyrkularny. Nowe przepisy weszły w życie 4 lipca, a zatem kraje członkowskie zobowiązane są transponować je do 5 lipca 2020 r.  Cele określone w dyrektywach są bardzo ambitne:
  1. Dla masy odpadów komunalnych ustalono oczekiwania przygotowania do ponownego użycia i recyklingu na poziomie 55% (do roku 2025), 60% (do roku 2030), 65% (do roku 2035).

  2. Dla odpadów opakowaniowych cele są ambitniejsze i wynoszą: 65% (do roku 2025) i 70% (do roku 2030).
Dyrektywy określają m.in. minimalne wymagania dla mechanizmu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), które będą obowiązkowe dla wszystkich krajów członkowskich. Podstawowe założenia sprowadzają się do zwiększenia zaangażowania finansowego lub finansowego i operacyjnego przemysłu w system gospodarki odpadami opakowaniowymi, włączając zadania edukacyjne i sprawozdawcze. Poziom partycypacji waha się w granicach 50-80% w zależności od podstaw i terminu utworzenia ROP w danym państwie członkowskim.

Więcej w numerze kwartalnika Food-Lex 3/2018dostęp dla prenumeratorów>>