Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

W dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska uruchomił Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, stanowiący integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Od tego dnia marszałkowie województw realizują nowe zadanie na mocy przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) tj. obsługują swoich przedsiębiorców w zakresie nadawania numerów rejestrowych na wniosek i z urzędu, wprowadzają zmiany i wykreślają z rejestru oraz księgują wpłaty z tytułu opłat rejestrowych i rocznych. To dopiero początek. W 2020 roku będzie uruchomiony kolejny moduł BDO – sprawozdawczość oraz docelowo moduł – ewidencja odpadów. Do tego czasu sprawozdania za lata 2017-2018 oraz ewidencja odpadów mają być wykonywane według przepisów dotychczasowych.

Więcej w numerze kwartalnika Food-Lex 2/2018dostęp dla prenumeratorów>>